Obchodní podmínky půjčovna

Pravidla půjčování filmové techniky

Smluvní strany:

společnost anamax s.r.o. Trtílkova 912/24, 612 00 Brno,  IČ: 49977245, DIČ CZ49977245 (jsme plátci DPH), mail milan@anamax.cz, web: www.anamax.cz, (dále jen „pronajímatel“)

 

přenechává nájemci,

jméno/firma

sídlo/adresa 

kontakt – telefon, mail 

č.OP/IČ, DIČ

jednající osoba 

filmovou techniku (dále „technika“) určenou výčtem v Příloze (druhá strana dokumentu), která je nedílnou součástí této smlouvy smlouvou k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje uhradit za užívání této techniky nájemné uvedené ve smlouvě a techniku vrátit ve stejném stavu, v jakém ji převzal. Tato smlouva se řídí § 1751 zákona č. 89/2013, občanského zákoníku.

 

Rezervace techniky

Rezervace techniky probíhá v těchto krocích:

• přes webové rozhraní ve kterém Nájemce vyznačí techniku a požadované časové rozmezí, ve kterém ji chce zapůjčit

• Pronajímatel potvrdí dostupnost požadované techniky pro dané termíny. Tento krok mohou obě strany učinit telefonicky, pro snazší nalezení optimálního řešení

• Nájemce potvrdí svůj zájem, a to vždy písemnou nebo elektronickou (mail) formou.

• Nejpozději v okamžiku půjčení techniky je podepisována tato smlouva. Převzetím techniky Nájemce stvrzuje svůj souhlas se zněním této smlouvy.

• Samotné půjčení probíhá v první výpůjční den na adrese Pronajímatele nebo na místě natáčení, kam bude Pronajímatelem technika dopravena.

• Vrácení techniky bude uskutečněno na základě předchozí dohody buď poslední objednaný den do 24:00 na adrese provozovny Pronajímatele, nebo technikem Pronajímatele na místě posledního natáčení nebo následující den ráno v 6:00.

 

Potřebné doklady

Platný identifikační doklad (OP, pas). U právnických osob při prvním pronájmu je nutné předložit i platný výpis z obchodního rejstříku.

 

Doba pronájmu a denní sazba

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem a končící dnem.

Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu pronájmu lze prodloužit nejpozději však do 24 hodin před uplynutím doby, za kterou byla nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu techniky, které byly sjednány. Telefonická dohoda musí být v takovém případě ještě potvrzena následným e-mailovým potvrzením, a to do 12 hodin od takového telefonického oznámení. Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu. Dnem se rozumí 24 hodin od počátku pronájmu. Minimální účtovaná doba pronájmu je 24 hodin.

 

Minimální věk

Technika může být půjčena jen osobě starší 18 let.

 

Platba

Půjčovné je uváděno v denní sazbě nebo jako celková částka, u pronájmů nad 7 dnů rozpočtená na jednotlivé splátky. Částky jsou uváděné bez DPH.

 

Platba za půjčovné

• Při Půjčovném, jehož rozsah je do 7 dnů probíhá platba nejpozději v okamžiku převzetí techniky Nájemcem.

• Při půjčovném, jehož rozsah překračuje 7 dnů, může platba proběhnout ve splátkách, a to tak, že platba za prvních 7 dnů probíhá nejpozději v okamžiku převzetí techniky Nájemcem, následujících 7 dnů je zaplaceno vždy nejpozději před započetím prvního z těchto 7 dnů.

Platba probíhá buď hotově, nebo bankovním převodem na účet 2000670310 / 2010
Platba bankovním převodem probíhá předem, tedy částka za pronájem musí být připsána na účet Pronajímatele nejpozději den před samotným pronájmem.
K platbě je Nájemci vystaven daňový doklad - faktura.

 

Povinnosti nájemce

Nájemce je povinen vrátit půjčenou techniku kompletní včetně veškerého příslušenství a ve stavu, v jakém je převzal. Nájemce je povinen používat s maximální ohleduplností vůči zapůjčené technice. Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení pronajaté techniky a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení techniky nebo zaplacení dlužné částky, a to včetně výjezdu zásahové skupiny, která tyto kroky provede bezprostředně na místě. Pokud je nájemní smlouva podepsána dříve než je začátek pronájmu, pronajímatel zaručuje rezervaci na den, kdy má začít doba pronájmu. Pokud Nájemce tuto smlouvu vypoví méně než 3 dny před začátkem sjednaného pronájmu nebo nasmlouvanou techniku nevyzvedne, může mu být účtován stornopoplatek ve výši půjčovného v denní sazbě v rozsahu 3 dnů za nasmlouvanou techniku. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, společnosti nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této nájemní smlouvy vyplývajících.

 

Podmínky užívání techniky

Pronajímanou techniku může Nájemce používat pouze k vlastní činnosti, není oprávněn techniku půjčovat třetím osobám. Nájemce je povinen zabezpečit techniku a podmínky jejího užívání proti odcizení, zneužití nebo poškození. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k technice za účelem kontroly, zda je klient užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy. V případě poškození půjčené techniky nese náklady spojené s opravou Nájemce, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku vady techniky, kterou Nájemce nezpůsobil. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na technice během užívání projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost Nájemce nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, kterému jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady. Porušení některé z těchto povinností je podstatným porušením nájemní smlouvy a činí Nájemce zodpovědným za vzniklé škody v plném rozsahu.

 

Náhrada škody

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na technice v období pronájmu. Při krádeži techniky je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli 90% z pořizovací ceny techniky. Ve všech těchto případech může dále Pronajímatel požadovat po Nájemce náhradu ušlého zisku v podobě nájemného za dobu opravy. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajaté technice, poškození nebo jeho zničení, odcizení techniky nebo její části, musí nájemce ihned ohlásit Pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, techniky a jiných dotčených předmětů. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku Pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajaté techniky musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí techniky a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

 

Záruka za techniku

Nájemce ručí za řádné vrácení pronajaté tecniky jednou z následujících forem:

• kaucí ve sjednané výši

• vlastní směnkou v hodnotě pronajímané techniky. Směnka bude zničena při navrácení techniky.

 

Místo převzetí a vrácení techniky

Místem převzetí techniky dle dohody, jinak v místě provozovny Křižíkova 68F, 612 00 Brno.

Místem vrácení techniky dle dohody, jinak v místě provozovny Křižíkova 68F, 612 00 Brno.

 

Ostatní ujednání

Je-li ve smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách pronájmu použito pojmu Nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu Pronajímatele techniku poskytl, ale odpovědnost za příp. škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu Nájemce. Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky Pronajímatele vzniklé jejich nedodržením (bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti). Dodatečné dohody podmínek pronájmu vyžadují vždy písemný nebo elektronický (mailový) souhlas Pronajímatele. Dostane-li se Nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle této smlouvy, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

V Brně dne 13. 4. 2020