Obchodní podmínky digitalizace

 

Obchodní podmínky digitalizace

 

1. Podpisem předávacího protokolu (v místě sběru), nebo dobrovolným předáním médií k digitalizaci a vypsáním objednávkového listu s obsluhou sběrného místa vzniká smlouva o dílo na poskytnutí služby digitalizace analogového nosiče. Vzájemný vztah a právní poměr mezi společností anamax s.r.o., Trtílkova 912/24, Brno 612 00, IČ: 49977245 – dále jen Zhotovitelem a Zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků a je upraven v těchto obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez odůvodnění.

 

2. Kompatibilita s DVD-R médii

2.1 Zhotovitel neručí za kompatibilitu výstupních nosičů v přehrávacích zařízeních Zákazníka. Výstupní formát však lze na základě vzájemné domluvy obou stran změnit.

2.2 Při zpracování videa Zákazník souhlasí s tím, že výstupem služby je DVD-R médium o kapacitě 4,7 GB ve formátu DVD video. Funkčnost tohoto média nemusí být z technických důvodů na všech DVD přehrávačích zaručena. Důvodem k úspěšné reklamaci může být pouze jeho nefunkčnost na referenčním zařízení Zhotovitele.

 

3. Ochrana dat

3.1 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje a filmové záznamy nebudou poskytnuty třetím osobám a nebudou použity k jiným účelům, než je předmětem objednávky. Zhotovitel se zavazuje, že tyto záznamy bude uchovávat pouze na dobu nezbytně nutnou pro provedení digitalizačních prací. Původní zpracovávané analogové nosiče budou Zákazníkovi vráceny, pokud výslovně neuvede jinak.

3.2 Zákazník ručí za to, že přepisem přineseného analogového záznamu nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit Zhotoviteli veškeré škody a náklady, které by mu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).

 

4. Kvalita převodu

4.1 Na jedno DVD 4.7 GB se vejde až 1 hodina video záznamu v nejvyšší kvalitě (datový tok na DVD je téměř 10 Mbit/sec. – vhodné zejména pro digitální formáty např. Digital8), nebo až 2 hodiny ve střední kvalitě (VHS kvalita). Standardně pro záznamy kratší než 60 min. volíme první variantu nejvyšší kvality, pro plné využití kapacity DVD. Pro VHS záznamy do 120 min. volíme střední kvalitu – plně dostačující pro VHS formát. Záznamy nad 120 min. nenahráváme na jedno DVD, pokud si zákazník vyloženě nepřeje dvou vrstvé DVD, kde je maximem 240 minut.

4.2 Při digitalizaci zvukových nosičů jsou data nahrána na audio CD do maximální délky 80 minut.

4.3. Body 1 a 2 neplatí v případě, že zakázka bude uložena na FlashDisk nebo HD.

 

5. Poškození předaného materiálu

5.1 V případě poškození předaného materiálu Zhotovitelem ručí tento do výše ceny nového materiálu. Za poškození materiálu během transportu mezi Zákazníkem a Zhotovitelem nebere Zhotovitel odpovědnost. Doporučujeme balík pojistit. Na reklamace vzniklé mechanickým poškozením, nevhodným zacházením nebo skladováním média ze strany Zákazníka nebude brán zřetel. Provozovatel neručí za škody na vstupních a nosičích vzniklé při digitalizaci v závislosti s jejich stářím a technickým stavem.

 

6. Specifikace objednávky

6.1 Služba přepisu videonahrávky na DVD zahrnuje převod udané délky videozáznamu z dodaného média na DVD-R nebo jiné určené médium. Služba přepisu audionahrávky na CD zahrnuje převod dodaného audio média na CD, nebo bude uložena na FlashDisk, nebo HD. U skenovaných dokumentů a materiálů se přepisují data na CD, nebo bude uložena na FlashDisk, nebo HD.  V případě velkého objemu dat na DVD-R, nebo bude uložena na FlashDisk, nebo HD. U grafických služeb (kolorizace fotografií apod.) jsou data předávána na CD, v případě objemných dat na DVD-R, nebo bude uložena na FlashDisk, nebo HD. Pokud Zákazník neuvede délku požadovaného přepisu záznamu z jednotlivých médií ve specifikaci objednávky, má se za to že objednává převod od začátku média do jeho konce. U skenování dokumentů se rozumím naskenování všech dokumentů, pokud Zákazník neuvede jinak.

 

7. Objednávkový list

7.1 Objednávkový list je nedělitelnou součástí přinesených médií, určených k předání. V tomto dokumentu specifikuje zákazník svou objednávku (třeba za pomoci obsluhy sběrného místa). Na jejím základě může zákazník nebo obsluha sběrného místa určit celkovou cenu pro tuto konkrétní zakázku. Konečnou cenu určí Zhotovitel (po telefonické či jiné komunikaci se zákazníkem o nových skutečnostech vzniklých při digitalizaci apod.). Po obdržení sms zprávy o možnosti vyzvednutí zakázky na určeném sběrném místě vč. uvedení celkové ceny zakázky zaplatí Zákazník celkovou cenu uvedenou na dokladu-faktuře a obdrží zpět přinesená média včetně digitálních nosičů. Podpisem předávacího protokolu (v místě sběru), nebo dobrovolným předáním médií k digitalizaci a vypsáním objednávkového listu s obsluhou sběrného místa, se zákazník zavazuje vyzvednout a zaplatit zakázku v daném rozsahu.

 

8. Komunikace a závazky

8.1 Zákazník je povinen poskytnout pravdivé a bezchybné osobní údaje pro bezproblémovou komunikaci, zpracování a doručení zásilky.

8.2 Provozovatel se zavazuje, že informace, které zákazník o sobě uvedl, v objednávce neposkytne třetí osobě.

8.3 Stornopoplatek za zrušení objednávky jeden pracovní den před započetím digitalizace je 50% z ceny zakázky.

8.4 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli jednostranně změnit.

 

V Brně dne 1. 4. 2020